ORGANIZARE CAA FILIALA BISTRIȚA-NĂSĂUD

Sistemul de asigurări sociale ale avocaților

Sistemul de asigurări sociale ale avocaților funcționează din anul 1907, fiind pentru prima dată reglementat prin Legea pentru organizarea corpului de advocați din 12 martie 1907.

Sistemul de asigurări sociale ale avocaților este un sistem unic, propriu și obligatoriu, în condițiile legii. Sistemul asigură drepturile la pensia obligatorie și la alte asigurări sociale ale avocaților, aferente perioadei de profesare a avocaturii, în aplicarea articolului 47 din Constituția Românei și a legii care reglementează sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Toți avocații din România sunt obligați să contribuie la sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Autoritățile sistemului de asigurări sociale ale avocaților din România sunt: C.A.A. și filialele. Acestea funcționează în cadrul U.N.B.R. și sunt organizate, funcţionează şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Legea nr. 72/2016 şi Statutul C.A.A. Supravegherea C.A.A este de competența Congresului Avocaților din România și Consiliului U.N.B.R.

Administrarea sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se realizează prin C.A.A. şi prin filialele acesteia. Potrivit art. 107 din lege, în scopul descentralizării şi al eficientizării activităţii, C.A.A. poate înfiinţa filiale sau sucursale pe lângă barouri.

Filialele C.A.A. sunt entităţi de interes public, cu personalitate juridică, buget şi patrimoniu proprii. Sunt membri ai filialei, avocații cu drept de exercitare a profesiei, înscriși în baroul respectiv, avocații titulari ai altor prestații de asigurări sociale, în condițiile legii, pe perioada cât beneficiază de acestea, avocații pensionari și urmașii avocaților cu drepturi proprii de pensie. Persoanele enumerate pot fi membri ai unei singure filiale. (art. 58 din Statut).

În aplicarea prevederilor Legii nr. 72/2016, filialele şi sucursalele C.A.A. îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii (art. 114 din lege) :

a) colectează şi virează contribuţiile la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;

b) urmăresc încasarea veniturilor bugetului;

c) organizează şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale;

d) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea patrimoniului, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia;

e) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;

f) asigură evidenţa tuturor contribuabililor filialei/sucursalei la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;

g) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale pe baza codului numeric personal;

h) certifică stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat al filialei/sucursalei;

i) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu;

j) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte, ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;

k) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite în prezenta lege şi în Statutul C.A.A.


Contact