ORGANIZARE CAA FILIALA BISTRIȚA-NĂSĂUD

Consiliul de administrație

Consiliul de administrație al Filialei BIstrița Năsăud a C.A.A. este alcătuit din trei membri (dintre care unul este avocat pensionar), având următoarea componență :

  1. av. Somesan Ioan
  2. av. Stana Mihai
  3. av. Bria Laurean

Aceștia sunt aleși de adunarea generală şi validați de Consiliul de administrație al C.A.A., pentru o perioadă de patru ani, dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de minimum 8 ani în calitate de avocați definitivi.

Consiliul de administrație conduce filiala între adunările generale (art. 67 alin. 2 din Statut) și are urmatoarele atribuții :

a) întocmește dosarele de pensionare pe baza actelor comunicate de barou, de petiționar și a evidențelor proprii și le trimite spre soluționare Consiliului de administrație al C.A.A.;

b) efectuează plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale la nivelul filialei, cu respectarea principiului specializării fondurilor;

c) elaborează proiectul de buget al filialei și îl supune spre avizare consiliului baroului în vederea aprobării de către Consiliul de administrație al C.A.A.;

d) face propuneri C.A.A. pentru aprobarea statului de funcțiuni cu avizul consultativ al consiliului baroului;

e) încheie sau desface contractul de muncă al angajaților filialei;

f) sesizează consiliul baroului în vederea aplicării măsurilor prevăzute de Legea nr.72/2016 și Statutul profesiei de avocat, în cazul încălcării prevederilor ce reglementează organizarea și funcționarea sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților de către asigurați sau organele profesiei de avocat;

g) emite și pune în aplicare deciziile prevăzute la art.22 alin. (3) lit. b) și c)din prezentul Statut;

h) pune în aplicare hotărârile Consiliului de administrație al C.A.A., Congresului Avocaților și ale Consiliului U.N.B.R.;

i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prezentul Statut și dispozițiile normative date în aplicarea Legii nr.72/2016;

j) comunică lunar consiliului baroului și C.A.A. situația achitării contribuțiilor la sistemul de pensii și asigurări sociale.

k) verifică realitatea și exactitatea sumelor depuse de către membrii filialei cu titlu de contribuție la fondurile C.A.A. și sesizează Consiliului de administrație al C.A.A. și Consiliului baroului eventualele nereguli constatate, în vederea luării de măsuri legale. În îndeplinirea acestor atribuții, poate angaja inspectori financiari proprii, cu aprobarea Consiliului de administrație al C.A.A. pentru modificarea organigramei;

l) asigură execuția bugetului aprobat de Consiliul de administrație al C.A.A., organizează și conduce evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor filialei; P a g . 28 | 36 m) poartă răspunderea directă pentru modul cum este administrată și gestionată filiala;

n) comunică lunar C.A.A. situația financiar-contabilă a filialei;

o) hotărăște asupra utilizării disponibilităților bănești ale filialei, cu avizul prealabil al consiliului baroului;

p) solicită aprobarea Consiliului de administrație al C.A.A. pentru cheltuielile cu caracter de investiții, din disponibilitățile bănești ale filialei conform programului anual de investiții al sistemului, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată;

q) informează Consiliul de administrație al C.A.A. în legătură cu orice litigiu din raza sa de competență care vizează sistemul;

r) comunică C.A.A. toate hotărârile consiliului de administrație al filialei.

s) emite și pune în aplicare deciziile prevăzute la art.22 din prezentul Statut.

Contact