ORGANIZARE BAROUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Consiliul Baroului

Consiliul Baroului Bistrița-Năsăud are urmatoarea componență:


Potrivit art. 55 din Legea nr. 51/1995, Consiliul Baroului Bistrița Năsăud este format din 9 membri, aleși de adunarea generală a baroului pentru o perioadă de 4 ani, dintre avocații cu o vechime continuă în profesiei de minimum 8 ani. Decanul și prodecanul se includ în acest număr.

Consiliul Baroului Bistrița Năsăud are următoarele atribuții :

a) adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei;

b) duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Congresului avocaţilor, Consiliului U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;

c) întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept;

d) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;

e) verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

f) hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;

g) soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei;

h) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat; autorizează funcţionarea acestor forme; organizează şi ţine evidenţa lor;

i) identifică şi sesizează organelor judiciare competente cazurile de exercitare sub orice formă a activităţii specifice de avocat de către persoane care nu au calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou sau, înscrise fiind, nu au dreptul de exercitare a profesiei;

j) coordonează activitatea filialei sau sucursalei Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) din raza de competenţă şi exercită controlul activităţii acesteia la sesizarea Consiliului de administraţie al C.A.A. sau a Consiliului U.N.B.R., independent de dreptul propriu de control al Consiliului de administraţie al C.A.A. sau al Consiliului U.N.B.R.;

k) organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;

l) organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului profesiei;

m) sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;

n) suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;

o) soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

p) stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;

q) acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;

r) aprobă organigrama, statul de funcţii şi angajează personalul baroului;

s) întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale, şi administrează patrimoniul baroului;

ş) prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;

t) alege prodecanul baroului;

ţ) soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;

u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în alte acte normative.

Contact