ORGANIZARE CAA FILIALA BISTRIȚA-NĂSĂUD

Adunarea generala

Conducerea filialei C.A.A. este asigurată de: a) adunarea generală a filialei; b) consiliul de administrație al filialei; c) președintele consiliului de administrație al filialei (art. 67 alin. 1).

Adunarea generală a filialei este compusă din toți membrii filialei și poate fi ordinară sau extraordinară. Adunarea generală ordinară se întrunește anual la aceeași dată cu adunarea generală similară a baroului și are următoarele atribuții:

a) adoptă proiectul bugetul de venituri și cheltuieli al filialei cu avizul consiliului baroului și dispune comunicarea acestuia la C.A.A. spre aprobare;

b) descarcă de gestiune consiliul filialei pe baza raportului comisiei de cenzori a filialei cu avizul prealabil al consiliului baroului;

c) face propuneri pentru includerea în programul anual al sistemului centralizat al C.A.A. a investițiilor ce pot fi realizate din disponibilitățile bănești, potrivit prevederilor bugetare ale sistemului consolidat al C.A.A.;

d) alege și revocă membrii consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de Regulament.

Contact