Organizarea examenului de primire in profesie - Sesiunea septembrie 2020


BAROUL BISTRIŢA-NĂSĂUDanunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat ( pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

  • SESIUNEASEPTEMBRIE 2020

Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A.cu sediul în Bucureşti, str.Vulturilor, nr.23, sector 3, la data 20 septembrie 2020, pentru toţi candidaţii.

Examenul se va susţine la Bucureşti.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune în dublu exemplar la sediul Baroului Bistriţa-Năsăud în intervalul 27 iulie – 21 august 2020, între orele între orele 8:00 – 15:00 vor avea anexate următoarele acte:

Dosarul de înscriere se depune în 2 exemplare ( unul conţinând acte originale şi copii certificate şi altul conţinând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar).

- dosar plic;

- cerere – tip – ANEXA nr.2 la REGULAMENTUL CADRU;

- certificat de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

- actul de identitate, în copie;

- diploma de licenţă, în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

- dovada de plată a taxei de înscrierte la examen, în original;

- certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

- certificatprivind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;

- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

Notă:*certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2020, se va admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă, dacă unităţiile de învăţământ nu au emis diplomele de licenţă , pentru absolvenţii anului universitar 2020.

Taxa de examen este de 1.200 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr.RO56RNCB0082044172480001

deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea- Bucureşti cu menţiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar sesiunea septembrie 2020”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv , sesiunea septembrie 2020”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon (0263) – 212454.

D E C AN,

Av. DACIA RÜBL

| | Hits: 432

Contact