Organizarea examenului de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2022

A N U N Ţ

BAROUL BISTRIŢA-NĂSĂUDanunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat ( pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

  • SESIUNEASEPTEMBRIE 2022

Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A.cu sediul în Bucureşti, str.Vulturilor, nr.23, sector 3, la data 18 septembrie 2022, pentru toţi candidaţii.

Examenul se va susţine la Bucureşti.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se transmit în intervalul 01 august– 26 august 2022, între orele între orele 8:00 – 16:00, în format electronic, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx vor avea anexate următoarele acte:

Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen:

- cerere – tip – ANEXA nr.2 la REGULAMENTUL CADRU;

- certificat de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

- actul de identitate, în copie;

- diploma de licenţă, în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

- dovada de plată a taxei de înscrierte la examen, în original;

- certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

- certificatprivind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;

- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

Notă:*certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2022, se va admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă, dacă unităţiile de învăţământ nu au emis diplomele de licenţă , pentru absolvenţii anului universitar 2022.

Taxa de examen este de 1.400 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr.RO56RNCB0082044172480001

deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea- Bucureşti cu menţiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar sesiunea septembrie 2022”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv , sesiunea septembrie 2022”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon (0263) – 212454.

D E C AN,

Av. DACIA RÜBL

| | Hits: 429

Contact