HOTĂRÂREA nr.1/14.03.2022 privind avizarea participării candidaților înscriși la examenul de primire în profesia de avocat - sesiunea aprilie 2022

H O T Ă R Â R E A nr. 1 din 14 martie 2022

Consiliul Baroului Bistrița-Năsăud, întrunit în ședința din data de 14.03.2022,

În conformitate cu prevederile art.17 alin.(1), art.66, lit.h) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), și ale art.33-37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare ( denumit în continuare Statut) și

Având în vedere Hotărârea nr.230/11-12 decembrie 2022, privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și de admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, s-a procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor de primire în profesie a următorilor candidați, care au depus la Baroul Bistrița-Năsăud cereri de participare la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2022;

Candidații înscriși pentru dobândirea calității de avocat stagiar


Nr. crt

Nume şi prenume (iniţială) / COD

Institutuţie înscriere

Rezultat verificare dosar

1

Cod: A1139

B Bistriţa Năsăud

Admis

2

Cod: A2031

B Bistriţa Năsăud

Admis

şi a celor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

Nr. crt

Nume şi prenume (iniţială) / COD

Institutuţie înscriere

Rezultat verificare dosar

1

CROITORIU Cătălin (I.)

B Bistriţa Năsăud

Admis

Se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr.51/1995 şi Statutul profesiei de avocat prin care au fost aprobate completările și modificările Regulamentului cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2022.

În temeiul art.56 lit.e) din Legea nr.51/1995, privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIULBAROULUIBISTRIȚA-NĂSĂUD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr.51/1995 și Statutul profesiei de avocat și avizează participarea candidaților nominalizați mai sus, la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2022;

Art.2. Prezenta Hotărâre se va afișa pe site-ul Baroului Bistrița-Năsăud cât și la afișierul acestuia.

DECAN,

Av.RÜBL DACIA

| | Hits: 423

Contact