Serviciul de asistență judiciară

ANUNȚ - Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat Sesiunea Septembrie 2017

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017.

Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților I.N.P.P.A. și se va desfășura prin I.N.P.P.A. cu sediul în București, str. Vulturilor, nr. 23, sector 3, la data de 01 septembrie 2017, pentru toți candidații.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, se vor depune în dublu exemplar la sediul Baroului Bistrița-Năsăud în intervalul 03 iulie 2017 – 31 iulie 2017 și vor avea anexate următoarele acte:

  • dosar plic;
  • cerere–tip – ANEXA nr. 2 la REGULAMENTUL CADRU;
  • certificat de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
  • actul de identitate, în copie;
  • diploma de licență, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită*;
  • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
  • certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
  • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare pshiatrică**;
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

*Pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2017, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, dacă unitățile de învățământ nu au emis diplomele de licență, pentru absolvenții anului universitar 2017.
**Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzînd și o evaluare pshiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru;

Dosarul de înscriere se depune în 2 exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar).

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea "Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017", respectiv „Taxă examen de primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea 2017”.

Relații suplimentare se pot obține la telefon (0263) 212 454.

DECAN,
Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS