Serviciul de asistență judiciară

Baroul Bistrița-Năsăud

Baroul Bistrița-Năsăud

Website URL:

Hotărârea 21 din 18 august 2016 privind validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire în profesia de avocat

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Bistrița, str.B-dul. Independenței, bl.71, sc.B, ap.16, jud.Bistrița-Năsăud
Tel./fax 0263 – 212454


H O T Ă R Â R E A NR. 21/ 18 august 2016


Consiliul Baroului Bistrița-Năsăud, întrunit în ședința din data de 18.08.2016,
În conformitate cu prevederile art.17 alin.(1), art.66, lit.h) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.33-37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare ( denumit în continuare Statut),
Având în vedere Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr.97 din 04 iunie 2016, privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și de admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A.(în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, a procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor de primire în profesie a următorilor candidati, care au depus la Baroul Bistrița-Năsăud cereri de participare la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016;

Candidații înscriși pentru dobândirea calității de avocat stagiar
sesiunea septembrie 2016:

1. DERŢA ALEXANDRA stagiar Admis
2. FOŞLUI-BRAŞOV AMALIA-LOREDANA stagiar Admis
3. HOTFOLUDI SANDA-IRINA stagiar Admis
4. IOJA MĂDĂLINA-LAURA stagiar Admis
5. NĂSCUŢIU PETRUŢA-MARIA stagiar Admis
6. NEDELEA GABRIELA-MARIA stagiar Admis
7. MOLDOVAN LAURA-MARIA stagiar Admis
8. POP RALUCA-CAMELIA stagiar Admis
9. SÎNGEORZAN LUCREŢIA-ANUŢA stagiar Admis
10. TURDA ADRIANA-VIORICA stagiar Admis
11. VINTILĂ ALEXANDRU stagiar Admis
12. VULTUR DOREL stagiar Admis

Se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr.51/1995 şi Statutul profesiei de avocat prin care au fost aprobate completările și modificările Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016.
În temeiul art.56 lit.e) din Legea nr.51/1995, privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,


CONSILIUL BAROULUI BISTRȚA-NĂSĂUD
H O T Ă R Ă Ș T E:


Art.1. Validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr.51/1995 și Statutul profesiei de avocat și avizează participarea candidaților nominalizați mai sus, la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016;
Art.2. Prezenta Hotărâre se va afișa pe site-ul Baroului Bistrița-Năsăud cât și la afișierul acestuia.

DECAN,
Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Citeşte mai departe ...

Regulament-cadru - Hotărârea nr. 98 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R.

Dăm spre publicare Hotărârea nr. 98 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R. pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

Citeşte mai departe ...

ANUNȚ - Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat Sesiunea Septembrie 2016

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016.

Examinarea candidaților va avea loc la Centrul Teritorial Cluj-Napoca al Institutului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, la data de 12 septembrie 2016, pentru toți candidații.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, se vor depune în dublu exemplar la sediul Baroului Bistrița-Năsăud în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016 și vor avea anexate următoarele acte:

 • dosar plic;
 • cerere–tip – ANEXA nr.1 la REGULAMENTUL CADRU;
 • certificat de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licență, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită*;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare pshiatrică**;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;
 • 2 poze tip buletin;
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;

*Pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2016, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, dacă unitățile de învățământ nu au emis diplomele de licență, pentru absolvenții anului universitar 2016.
**Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzînd și o evaluare pshiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru;

Dosarul de înscriere se depune în 2 exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar).

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea "Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016", respectiv „Taxă examen de primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea 2016”.

Relații suplimentare se pot obține la telefon (0263) 212 454.

DECAN,
Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Citeşte mai departe ...

ANUNȚ - Întâlnire avocați cu privire la îmbunătățirea relațiilor interprofesionale

ANUNȚ

Prin prezenta vă comunicăm organizarea de către Baroul Bistrița – Năsăud în ziua de 15 aprilie 2016, ora 14 la Hotel Codrișor a unei întâlniri cu avocații din cadrul baroului, în cadrul căreia colegii sunt invitați să-și exprime punctele de vedere cu privire la îmbunătățirea relațiilor interprofesionale, așa cum s-a stabilit în Adunarea Generală din 5 martie 2016.

Citeşte mai departe ...

Baroul Bistrița-Năsăud organizeaza un seminar de probleme actuale și stringente de drept fiscal

ANUNT

Prin prezenta vă comunicăm organizarea de către Baroul Bistrița–Năsăud in colaborare cu I.N.P.P.A. – Centru teritorial Cluj, în cadrul programului de pregătire profesională continuă a unui seminar pe probleme actuale si stringente de drept fiscal ( probleme care tin de fiscalitatea profesiilor liberale ), în ziua de 26 februarie 2016, ora 14 la Hotel Codrisor.

Inscrierile se fac la sediul Baroului Bistrita-Nasaud pana in data de 23.02.2014, costul seminarului fiind de 40 lei.

Invitat – Conf. Univ. Dr. Av. Ciprian Paun

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS