Hotărâri

Baroul Bistrița-Năsăud

Baroul Bistrița-Năsăud

Website URL:

ANUNȚ - Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat Sesiunea Septembrie 2017

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017.

Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților I.N.P.P.A. și se va desfășura prin I.N.P.P.A. cu sediul în București, str. Vulturilor, nr. 23, sector 3, la data de 01 septembrie 2017, pentru toți candidații.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, se vor depune în dublu exemplar la sediul Baroului Bistrița-Năsăud în intervalul 03 iulie 2017 – 31 iulie 2017 și vor avea anexate următoarele acte:

  • dosar plic;
  • cerere–tip – ANEXA nr. 2 la REGULAMENTUL CADRU;
  • certificat de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
  • actul de identitate, în copie;
  • diploma de licență, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită*;
  • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
  • certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
  • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare pshiatrică**;
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

*Pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2017, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, dacă unitățile de învățământ nu au emis diplomele de licență, pentru absolvenții anului universitar 2017.
**Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzînd și o evaluare pshiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru;

Dosarul de înscriere se depune în 2 exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar).

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea "Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017", respectiv „Taxă examen de primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea 2017”.

Relații suplimentare se pot obține la telefon (0263) 212 454.

DECAN,
Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Citeşte mai departe ...

Adunarea Generala a Baroului Bistrița-Năsăud - Ordinea de zi

În data de 11 martie 2017, orele 10,00 va avea loc la Hotel Metropolis, sala Roma
Adunarea Generală a Baroului Bistrița-Năsăud cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
2. Raportul Comisiei de Cenzori al Baroului Bistrița-Năsăud;
3. Raportul Comisiei de Disciplină;
4. Prezentarea şi aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2016 al Baroului Bistriţa-Năsăud;
5. Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Bistriţa-Năsăud;
6. Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2017 al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
7. Alegerea unui delegat pentru Congresul avocaților;
8. Diverse;
9. Raportul de activitate al Filialei C.A.A.;
10. Raportul Comisiei de Cenzori al Filialei C.A.A.;
11. Prezentarea şi aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2016 al Filialei C.A.A.;
12. Descărcarea de gestiune a Filialei C.A.A.;
13. Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2017 al Filialei C.A.A;
14. Diverse

 

 

DECAN

Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Citeşte mai departe ...

Oficii Bistrița - Planificarea avocaților din oficiu din Bistrița în perioada 13 Ianuarie 2017 - 27 Iulie 2017

ACTUALIZARE: PREZENTA PLANIFICARE NU MAI ESTE VALABILĂ

Publicăm mai jos planificarea avocaților din oficiu în perioada 13 Ianuarie 2017 - 27 Iulie 2017 la Judecătoria Bistrița, Tribunalul Bistrița-Năsăud și organele de urmărire penală de pe lângă aceste instanțe.

 

Citeşte mai departe ...

ANUNT - Organizare seminar de pregatire profesionala

 
ANUNT
 
 
Prin prezenta vă comunicăm organizarea de către Baroul Bistrița – Năsăud în zilele de 9 si 10 decembrie 2016 la Hotel Coroana de Aur a unui seminar de pregatire profesionala.
Inscrierile se fac la sediul Baroului Bistrita-Nasaud sau la Av. Rus Andreea pana in data de 07.12.2016, costul seminarului fiind de 200 lei.
Invitati:
-  Conf. Univ. Dr. Av. Ciprian Paun
-  Conf. Univ. Dr. Av. Marius Harosa
-  Conf. Univ. Dr. Jud. Andrea Anamaria Chis
-  Jud. Flavius Motu
-  Jud. Croitoriu Catalin
 
 
 
 
 
Citeşte mai departe ...

Hotărârea 21 din 18 august 2016 privind validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire în profesia de avocat

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Bistrița, str.B-dul. Independenței, bl.71, sc.B, ap.16, jud.Bistrița-Năsăud
Tel./fax 0263 – 212454


H O T Ă R Â R E A NR. 21/ 18 august 2016


Consiliul Baroului Bistrița-Năsăud, întrunit în ședința din data de 18.08.2016,
În conformitate cu prevederile art.17 alin.(1), art.66, lit.h) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.33-37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare ( denumit în continuare Statut),
Având în vedere Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr.97 din 04 iunie 2016, privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și de admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A.(în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, a procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor de primire în profesie a următorilor candidati, care au depus la Baroul Bistrița-Năsăud cereri de participare la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016;

Candidații înscriși pentru dobândirea calității de avocat stagiar
sesiunea septembrie 2016:

1. DERŢA ALEXANDRA stagiar Admis
2. FOŞLUI-BRAŞOV AMALIA-LOREDANA stagiar Admis
3. HOTFOLUDI SANDA-IRINA stagiar Admis
4. IOJA MĂDĂLINA-LAURA stagiar Admis
5. NĂSCUŢIU PETRUŢA-MARIA stagiar Admis
6. NEDELEA GABRIELA-MARIA stagiar Admis
7. MOLDOVAN LAURA-MARIA stagiar Admis
8. POP RALUCA-CAMELIA stagiar Admis
9. SÎNGEORZAN LUCREŢIA-ANUŢA stagiar Admis
10. TURDA ADRIANA-VIORICA stagiar Admis
11. VINTILĂ ALEXANDRU stagiar Admis
12. VULTUR DOREL stagiar Admis

Se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr.51/1995 şi Statutul profesiei de avocat prin care au fost aprobate completările și modificările Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016.
În temeiul art.56 lit.e) din Legea nr.51/1995, privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,


CONSILIUL BAROULUI BISTRȚA-NĂSĂUD
H O T Ă R Ă Ș T E:


Art.1. Validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr.51/1995 și Statutul profesiei de avocat și avizează participarea candidaților nominalizați mai sus, la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016;
Art.2. Prezenta Hotărâre se va afișa pe site-ul Baroului Bistrița-Năsăud cât și la afișierul acestuia.

DECAN,
Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Citeşte mai departe ...

Regulament-cadru - Hotărârea nr. 98 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R.

Dăm spre publicare Hotărârea nr. 98 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R. pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS