Baroul Bistrița-Năsăud

Baroul Bistrița-Năsăud

Baroul este constituit din toți avocații din județul Bistrița-Năsăud. Sediul baroului este în municipiul Bistrița. (vezi date de contact)

Organele de conducere ale Baroului Bistrița-Năsăud sunt adunarea generală, consiliul și decanul. În cadrul baroului își desfășoară activitatea comisia de cenzori și comisia de disciplină.

Adunarea generală a Baroului Bistrița-Năsăud

 Adunarea generală este formată din toți avocații înscriși în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei și are următoarele competențe, conform Legii 51/1995:

 • stabilește măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii și ale statutului;
 • alege și revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori și pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani și poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocații cu o vechime de minimum 10 ani în profesie;
 • alege delegații baroului la Congresul avocaților;
 • aprobă proiectul de buget al baroului și dă descărcare consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa.

- Art. 52 alin. (2) din Legea 51/1995

Consiliul Baroului Bistrița-Năsăud

Consiliul baroului este alcătuit 9 membri, aleși pe o perioadă de 4 ani și care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul și prodecanul se includ în acest număr. Atribuțiile Consiliului baroului are următoarele atribuții, conform Legii 51/1995:

 • adoptă hotărâri pentru aplicarea și respectarea prevederilor Legii 51/1995 și ale statutului profesiei;
 • duce la îndeplinire hotărârile Consiliului U.N.B.R. și ale adunării generale a baroului;
 • întocmește, modifică și dă publicității tabloul anual al avocaților, membri ai baroului, și îl comunică celor în drept;
 • adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar și deontologic, pentru soluționarea sesizărilor și reclamațiilor, în condițiile prevăzute de lege și de statutul profesiei;
 • verifică și constată îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de primire în profesie și aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;
 • hotărăște asupra stării de incompatibilitate și asupra încetării acesteia;
 • soluționează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii și ale statutului profesiei;
 • verifică și constată dacă actele privind constituirea, modificarea și schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum și convențiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și de statutul profesiei; organizează și ține evidența acestora;
 • coordonează activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurări a Avocaților din raza de competență;
 • organizează conferințele de stagiu, cercurile de studii și editează publicațiile baroului;
 • organizează și îndrumă activitatea serviciilor de asistență juridică din județ, potrivit legii și statutului profesiei;
 • sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaților;
 • suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplății taxelor, avocatul care nu achită taxele și contribuțiile prevăzute de lege și de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadența acestora, dacă a fost avertizat despre neplată și nu s-a conformat obligației;
 • soluționează contestațiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;
 • stabilește cota de contribuție a avocaților la bugetul baroului;
 • acceptă donațiile și legatele făcute baroului;
 • aprobă statul de funcții și angajează personalul baroului;
 • întocmește proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale și administrează patrimoniul baroului;
 • prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului și a decanului, de gestiune curentă și de gestionare a patrimoniului baroului;
 • alege prodecanul baroului;
 • soluționează plângerile și contestațiile împotriva deciziilor decanului baroului;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau hotărâte de Consiliul U.N.B.R. ori de biroul executiv al U.N.B.R.

- Art. 56 alin. (2) din Legea 51/1995

Decanul Baroului Bistrița-Năsăud

Decanul baroului are următoarele competențe:

 • reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;
 • convoacă și prezidează ședințele consiliului baroului;
 • aprobă cererile de asistență juridică gratuită;
 • exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină și împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;
 • ordonanțează cheltuielile baroului;
 • ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competența adunării generale sau a consiliului baroului;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. și date în competența sa.

- Art. 58 alin. (1) din Legea 51/1995

Comisia de cenzori a Baroului Bistrița-Năsăud

Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, dar cel puțin 3, aleși pe o perioadă de 4 ani dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 8 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit. Comisia de cenzori a Baroului Bistrița-Năsăud este formată din 3 membri.

Comisia de cenzori are ca atribuții principale supravegherea gestiunii baroului, verificarea legalității întocmirii situațiilor financiare și a concordanței lor cu registrele, verificarea regularității ținerii acestor registre, verificarea concordanței efectuării cheltuielilor cu destinația aprobată de organele profesiei.

- Art. 72 din Statutul profesiei de avocat

Comisia de disciplină a Baroului Bistrița-Năsăud

În fiecare barou se organizează și funcționează o comisie de disciplină, independentă de organele de conducere ale baroului, alcătuită din 5 până la 11 membri, aleși de adunarea generală a baroului pe o perioadă de 4 ani. Membrii comisiilor de disciplină se aleg dintre avocaţii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie și este coordonată de un președinte ales de către membrii acesteia.

Comisia de disciplină a Baroului Bistrița-Năsăud este formată din 5 membri.

- Art. 269 și art. 270 din Statutul profesiei de avocat